Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN GLOBAL EDUTAINMENT, Onder nummer: 1136731

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGS VOORWAARDEN
VAN GLOBAL EDUTAINMENT V.O.F. TE LEIDEN. KAMER VAN KOOPHANDEL 65196384

artikel 1 Definities

A. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Global Edutainment” verstaan: Global Edutainment v.o.f., gevestigd, Wilsonweg 2 te Hillegom.

B. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd en/of geleverd danwel diensten worden verricht door Global Edutainment.

artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Global Edutainment, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met Global Edutainment anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartij naar hun eigen voorwaarden worden door Global Edutainment niet aanvaard.

B. Global Edutainment stelt mogelijke opdrachtgevers voorafgaand aan, dan wel tijdens het eerste contact op de hoogte van haar leveringsvoorwaarden. Bij voortzetting van het contact gaat Global Edutainment er van uit dat de opdrachtgever akkoord is met de leveringsvoorwaarden.

artikel 3 Offertes

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

B. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

C. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Global Edutainment zijn de tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Global Edutainment, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

D. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht,
tenzij binnen 3 dagen na verzending door Global Edutainment schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

D. Bij het verstrijken van de genoemde einddatum in de offerte kan geen aanspraak meer
worden gemaakt op de genoemde prijzen in de offerte.

E. Indien wederpartij uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht
waarop de offerte betrekking heeft binnen 2 maanden uitblijft, dan kunnen voor zover gebruikelijk – de kosten die Global Edutainment heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

artikel 4 Wijziging in de overeenkomst

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Global Edutainment te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van wederpartij.

B. Global Edutainment behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht,
eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.

C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Global Edutainment wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Global Edutainment geen verantwoordelijkheid.

artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

A. Global Edutainment bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

B. Global Edutainment is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

C. Verplaatsen van een cursus kan kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Binnen 4 weken voor aanvang van de cursus betaalt men een toeslag van 15% over de prijs van de cursus.

artikel 6 Informatie- en medewerkingsplicht wederpartij

A. De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke Global Edutainment redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Global Edutainment. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

B. Global Edutainment heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

C. Wederpartij is gehouden om de schade die Global Edutainment door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

artikel 7 Vertrouwelijke informatie

A. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

B. Trainers die werken met bij Global Edutainment tekenen een geheimhoudingsverklaring.

artikel 8 Meer- en minderwerk

A. Global Edutainment is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van wederpartij, indien het uitvoeren van dit meerwerk noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht, en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 5% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

B. Indien het meerwerk meer dan 5% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.

C. Indien er sprake is van minderwerk dan wordt aan de wederpartij maximaal 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

artikel 9 Prijzen

A. De prijzen van Global Edutainment zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen. Global Edutainment mag voor scholing btw vrij factureren.

B. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven.

C. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Global Edutainment gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen.

D. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal wederpartij van zijn kant het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Global Edutainment meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

E. Het bepaalde in sub D van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Global Edutainment op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

artikel 10 Levering

A. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Global Edutainment, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij wederpartij uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.

artikel 11 Zekerheidstelling

A. Global Edutainment is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.

B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Global Edutainment het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Global Edutainment alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

C. Bij te weinig inschrijvingen is Global Edutainment gerechtigd de training niet door te laten gaan.

artikel 12 Betaling

A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling via overboeking op een door Global Edutainment aan te wijzen bank- of girorekening uiterlijk 1 week vóór de levering van de zaken of het verrichten van diensten.

B. Bij levering op rekening, uitsluitend na voorafgaande toestemming van Global Edutainment
dient betaling door Global Edutainment te zijn ontvangen en binnen 30 dagen na factuurdatum.

C. Annuleren kan altijd en wettelijk binnen 14 dagen na inschrijven. Heeft betaling reeds plaatsgevonden en is er binnen 14 dagen geannuleerd, dan restitueren we het volledige bedrag binnen twee weken.

artikel 13 Wanprestatie van de wederpartij

A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn
betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Global Edutainment verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling terstond opeisbaar.

B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

C. In de onder A bedoelde gevallen heeft Global Edutainment eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Global Edutainment, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Global Edutainment dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens wederpartij, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

D. Wanneer Global Edutainment genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Global Edutainment gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door Global Edutainment gemaakte kosten – van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 250, – zulks vermeerderd met € 30,- aan administratiekosten.

artikel 14 Recht van retentie

A. Global Edutainment is gerechtigd om zaken die Global Edutainment van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Global Edutainment besteed heeft ten uitvoering van opdrachten van voornoemde wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

artikel 15 Auteursrecht en reproductierecht

A. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Global Edutainment verstrekte rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar eigendom.

B. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

artikel 16 Overmacht

A. Global Edutainment is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Global Edutainment verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het bedrijfsproces en anderszins, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transport moeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

B. Zodra een onder A. genoemde omstandigheid zich voordoet zal Global Edutainment daarvan
mededeling doen aan de wederpartij.

C. Indien nakoming door Global Edutainment tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

D. Indien nakoming door Global Edutainment blijvend onmogelijk is zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisneming aan Global Edutainment schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van Global Edutainment af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door Global Edutainment slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 2 maanden.

artikel 17 Aansprakelijkheid

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)-aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Global Edutainment niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij wederpartij.

B. De aansprakelijkheid van Global Edutainment strekt zich in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien zij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van Global Edutainment zich pleegt te verzekeren.

C. Global Edutainment heeft te allen tijde recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
wederpartij ongedaan te maken.

artikel 18 Opzegging

A. Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met
hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

B. Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

C. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, zonder dat de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan 3 maanden, dan wel zonder opzegtermijn.

D. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de
voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.

artikel 19 Verjaring

A. Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden
onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na
verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

artikel 20 Klachten procedure

A. Klachten worden binnen 4 weken in behandeling genomen en binnen een termijn van 2 maanden afgehandeld. Indien langere tijd nodig mocht zijn om onderzoek te doen, wordt deelnemer hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld met toelichting; in de toelichting wordt een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

B. De klacht wordt na ontvangst van de klacht binnen 1 week bevestigd.

C. Het oordeel van de onafhankelijke bemiddelaar, de heer H. (Henri) van de Water, Van de Water Meirink BelastingEN, Tonnekamp 1, 2157 PN te Abbenes is bindend voor Global Edutainment; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

D. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

E. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.

artikel 21 Geschillen

A. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

B. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

C. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Global Edutainment gevestigd is, tenzij de wederpartij binnen vijf weken, nadat Global Edutainment jegens de wederpartij op onderhavige bepaling heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.