Leren van en met elkaar

Wat is Intervisie?

Intervisie is samen met collega’s, van hetzelfde niveau, casussen of problemen bespreken volgens een bepaalde strategie. Er zijn veel verschillende soorten strategieën mogelijk en de keuze wordt samen met de groep vastgesteld. Intervisie is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen. Alles wat in de groep besproken wordt, komt niet naar buiten. Iedereen leert van de ingebrachte casussen ook als je zelf niet de inbrenger bent.

Een intervisiegroep bestaat uit circa 6-8 personen. De groepsgrootte is belangrijk om voldoende ‘kritische massa’ te ontwikkelen om vraagstukken te bespreken en vanuit allerlei verschillende invalshoeken te benaderen. De intervisie vindt plaats op vastgestelde tijdstippen door een van te voren vastgestelde periode. Ieders aanwezigheid is cruciaal om vertrouwen te creëren en maximaal rendement te behalen. Een mooie bijkomstigheid is dat ook tussen de bijeenkomsten is er vaak contact tussen de individuele intervisten om kennis uit te wisselen.

Doe je zelf en je organisatie niet te kort!

Waarom?
Je kennisniveau, managementniveau en leiderschapskwaliteiten vergroten zich. Dit zorgt er ook voor dat je nog meer plezier in je werk krijgt.

Hoe?
Een procesbegeleider verzorgt en begeleid de intervisiebijeenkomsten.

Wat?
De intervisie bijeenkomsten duren circa 1½  uur per bijeenkomst.

Integratie
Je kunt de opgedane kennis direct toepassen in je werk. Je werk plezier wordt hiermee vergroot.

Toekomst
Je kritische denkvermogen wordt vergroot en je bent in staat om problemen sneller te inventariseren en aan te pakken.

Inzicht in je eigen werkwijze en die van je collega’s

Ontwikkel je eigen denkwijze voor jezelf en je organisatie

Wat ga je ontdekken?

• Bredere kijk op zaken
• Inzicht in je eigen denkwijze
• Inzicht in het aanpakken van zaken
• Begrip voor je collega’s
• Betere communicatie
• Relativeren
• Hoe kom je uit je cirkel gedachte komen
• Mindmappen
• Kracht van een team
• ……..

Verbreed je horizon

  • De intervisiegroep bevat 6-8 deelnemers om een voldoende kritische massa te hebben
  • Een procesbegeleider organiseert en begeleid de groep
  • Je werkt met collega’s op het zelfde niveau (peers) of met je team
  • De bijeenkomsten duren 2-3 uur
  • Voorafgaande aan de intervisie is er een individueel intake gesprek met alle deelnemers
  • Het traject duurt 3-5 bijeenkomsten met om de 4 weken een bijeenkomst
  • Het is geen vrijblijvend traject, iedere deelnemer committeert zich.

Vrijblijvend voorstel

De intervisie kan intern georganiseerd zijn maar ook extern, met gelijk gestemden van andere gelijksoortige organisaties of op projectbasis met peers.
Ontvang geheel vrijblijvend een voorstel. Het voorstel is helder en transparant. Graag bespreken we wat er nodig is om tot een goed voorstel te komen.

Download de brochure