Actiegericht leren en doen staan centraal

Onze metafoor

Impact4elkaar is leren met en van elkaar.

Het is een belevenis waar leren en doen centraal staat.

Ervaringen delen leveren veel meer op dan het gedoceerd krijgen van kennis. Door met elkaar je leerreis aan te gaan leren we van en met elkaar. De lifecoach vergezelt je richting jouw bestemming. Iedereen heeft doelen en iedereen heeft wel eens obstakels op zijn of haar pad. Die doelen en te bewandelen paden verschillen per persoon. Je observeert, reflecteert en produceert met behulp van op de juiste manier impactvolle vragen leren te stellen. Met de groep beschrijf je een scherpe vraag- en/of probleemstelling en creër je een passende oplossing. Zo heeft elke deelnemer uiteindelijk resultaat.

We beginnen bij het vaststellen van het doel. Dat doel is van belang, al is het maar als richting gever, als inspirerend baken aan de horizon. Om zeker te weten dat je je doel goed in kaart brengt ga je eerst in gesprek in ons ‘Base Camp’ met de impact deelnemers. Er is niets vervelender dan een doel te bereiken en dan pas te zien dat de verkeerde bestemming nagestreefd is.

Alle wensen, dromen en inzichten zet je op een rij om het doel scherp te definiëren. Samen bepaal je wat het beste is op je tocht om je doel te bereiken. Op reis neemt ieder zijn eigen uitrusting mee om obstakels op te kunnen vangen, zo leert de groep van elkaar. Je vindt de juiste uitkijkpunten om goed zicht te hebben op waar je staat, wat voor je ligt en wat je achter je hebt gelaten. Ook hou je goed bij hoe je ergens gekomen bent zodat je de volgende stap onderbouwd kan zetten, een ander pad kan kiezen, of zelfs (als het moet) de weg terug kan nemen. En als je op de bestemming aangekomen bent, heb je een mooi totaalbeeld van de route naar de oplossing verzameld, een 360 graden uitzicht.

Uiteindelijk word je zelf expert van de route en kun je met jouw ‘Road Map’ het pad naar je doel zelf vaker en met anderen afleggen. Mocht je toch de weg even kwijt raken, wanhoop niet, dan kun je altijd een (rook)signaaltje geven, we zijn zo ter plekke. Of je daalt weer even af naar ons ‘Impact Base Camp’ om nieuwe doelen te bespreken en avonturen aan te gaan. Want onze tent is altijd open.

Ons verhaal in het kort

Impact4elkaar is dé manier om uitdagingen aan te pakken, door van en met elkaar te leren om je doelen te bereiken.

Impact4elkaar resultaten

 1. Op bestaande en realistische projecten reflecteren en leren;
 2. Leren op en dicht bij jouw vraagstuk bespaart transferproblemen;
 3. Je leert wat wezenlijk is voor jouw bedoeling met de hier-en-nu-eisen;
 4. Flexibiliteit in houding en gedrag om aan de eisen van het werk te voldoen;
 5. Congruente doelstellingen bereiken door de combinatie van de leer- en werksituatie;
 6. Leermomenten ervaren door frequente, individuele en gemeenschappelijke reflectie;
 7. Leren en doen worden frequent afgewisseld om het leren op een hoger niveau te brengen;
 8. Met ‘smart questions, de juiste impactvolle vragen stellen en meetbare doelen formuleren.

 

De Impact4elkaar methodiek

Impact

Informeer – Motiveer – Plan – Antwoord en vraag – Challenge – Traject

Bespreek met elkaar –> motiveer het –> Plan waarheen en waarvoor? Vraag en beantwoord hoe en wat moet ik doen? –> Daag het uit –> Maak en check je plan en ga op reis!

Hoe dan

 • In de sessies wordt direct duidelijk dat inhoud en theorie secundair zijn aan ervaring en leren van elkaar.
  Wij gebruiken geen enkele syllabus of reader;
 • De leeractiviteiten in projecten worden geborgd en zorgen ervoor dat je vanuit het programma ook echte projecten gaan trekken;
 • Groepen zijn zo samengesteld dat ze, qua ervaring en niveau, ook echt van elkaar gaan leren.
  Er vinden hierom altijd intakegesprekken met alle deelnemers plaats en letten hierbij ook op motivatie en leergedrag;
 • In het traject leunen we niet op hulpmiddelen maar vertrouw op elkaars ervaringen.
  Echt leren is een onvoorspelbaar proces, iedere dag verloopt anders ook in de praktijk;
 • Goede impact trajecten zijn over het algemeen meerdaagse trajecten.
  Afhankelijk van het doel minimaal drie tot maximaal zes dagen verspreid over een half jaar;
 • Impact4elkaar bewaakt in de sessies de factoren van teamvorming: identiteit, trots en vertrouwen.
  Als deze op orde zijn in het proces dan is de basis gelegd.

Impact4elkaar belofte

 1. Op een prikkelende manier tot de essentie van organisatievraagstukken komen. Duurzaam en als verantwoordelijke bondgenoot, vakkundig & gedreven, specialistisch en inspirerend.
 2. Impact4elkaar is een belevenisvolle methode waarmee de klant en onze professionals samen divergeren en convergeren via ‘Informeren’ en ‘Motiveren’ om tot een scherpe definitie van het probleem en het doel te komen.
 3. Het zijn geen willekeurige reisgenoten maar zorgvuldig geselecteerd. Ze mogen geen rol spelen in het blokkeren van jouw doel. De focus van elke reiziger is op zichzelf en op de organisatie!

De methodiek leent zich voor:

 • teams in organisaties
 • leidinggevenden
 • directies
 • individuele inschrijving

De groepsgrootte ligt tussen de 6 en 10 deelnemers.

Impact4elkaar, oordeelloos vragen stellen en concrete actie!
Het is een belevenis waar leren van elkaar door actiegericht leren en doen centraal staat.

Waarom, hoe en wat

Wij geloven dat je uitsluitend ‘daar’ komt waar je heen wilt, als we samen beantwoorden waarom je ‘daar’ zou willen aankomen.

Je gaat een kampioen zijn in het ‘belevenisvol verbinden’ van de juiste skills aan jouw vraagstuk en het oplossen van problemen om jouw doelen te behalen.

Zijn je doelen congruent aan de doelstelling van je team en/of organisatie, dan voel je je gelukkig in je werk.

 1. Leren is gebaseerd op bestaande, realistische taken en projecten (‘real-life cases’)
 2. Leren vloeit vooral voort uit reflectie op gedane en geplande activiteiten met een aantal mensen
 3. Leren en doen worden frequent afgewisseld om het leren en doen, alsook het leren te versterken en op een hoger niveau te brengen.

Er is niet alleen aandacht voor wat er geleerd gaat worden maar vooral ook voor hoe een mens leert.

De belangrijkste voordelen

 • De Impact4elkaar aanpak ontleent haar kracht aan de combinatie die gemaakt wordt tussen de leer- en werksituatie. Het grote voordeel hiervan is dat leren op en dichtbij jouw vraagstuk tijd kan besparen en transferproblemen kan reduceren of zelfs kan omzeilen. Je leert datgene wat wezenlijk is voor jouw doelen/bedoeling met de hier-en-nu-eisen.
 • Verder maakt dat al doende leren niet alleen leidt tot kennis- en vaardigheidsvermeerdering, maar vooral ook tot de doorgaans noodzakelijke gedrags- en mentaliteitsverandering. Het steeds opnieuw onderzoeken in hoeverre bepaalde houding en gedragingen aan de eisen van het werk voldoen, versterkt de wil en motivatie om daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen en biedt de gelegenheid daarmee gericht te oefenen.
 • Nog een voordeel ligt in de rol die reflectie in het leerproces speelt. Leermomenten ontstaan door frequente, individuele en gemeenschappelijke reflectie. Deze worden bevorderd door een beroep te doen op het ‘smart question principe’, door de juiste impactvolle vragen te stellen, meetbare doelen te formuleren, meetresultaten terug te koppelen en tot conclusies te komen, die vervolgens uitgangspunt zijn voor de verdere aanpak. Wanneer je beseft dat je nog bepaalde specifieke kennis mist kan kennisoverdracht worden toegespitst op een concrete vraag uit de praktijk in plaats van achteraf zelf te moet uitvinden hoe de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Bij Impact4elkaar leer je tijdens het proces de noodzakelijke kennis, kwaliteiten en capaciteiten te ontwikkelen. Ervaring opdoen door te doen, als bron van leren, leidt tot duidelijk te plaatsen kennistekorten. Leren is daarmee direct relevant in jouw praktijk.

De toepasbaarheid in de praktijk

De crux van Impact4elkaar is de dagelijkse casuïstiek.

Impact4elkaar krijgt concreet vorm door een reiziger casuïstiek te laten inbrengen en dit met medereizigers in de rol van bestemmingsdeskundigen met elkaar te bespreken. Vervolgens bepaalt deze reiziger wat hij anders gaat doen en in de volgende sessie brengt hij zijn ’medereizigers op de hoogte van het resultaat. Het is de eenvoud ten top.

Vaak merken we dat casuïstieken die zijn aandragen niet zijn op te lossen door ‘traditionele’ technieken als rollenspelen en opdrachten of het uitleggen van theorieën. Leiderschapsvraagstukken zijn bijna altijd persoonlijk en uniek.

De expeditieleider

De expeditieleider ziet als procesbegeleider toe op het aankomen op de bestemmingen van de reizigers. Hij zorgt ervoor dat er effectief en veilig geleerd kan worden. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De expeditieleider houdt zich afzijdig als het gaat om het aandragen van modellen en theorieën. De reisgenoten kunnen vanuit eerdere trainingen en opleidingen een massa aan kennis tot hun beschikking hebben. De reiziger hoeft alleen maar vragen te stellen en te roepen “en wat denken jullie ?”. De expeditieleider zal zijn toegevoegde waarde bieden het zorgdragen voor de reizigers door tehelpen of zelfs te provoceren/challengen bij het opsporen van leerstoornissen.

Het opsporen van leerstoornissen

De expeditieleider speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het leerklimaat tijdens de expeditie.

Een paar voorbeelden:

 1. De expeditieleider zorgt er voor dat er vertrouwen kan ontstaan om echt het achterste van de tong te laten zien, hij zorgt ervoor dat de reizigers ook leren.
 2. Hij begeleidt de groep in het leren definiëren en analyseren van elkaars persoonlijk leiderschapsissues en zorgt ervoor dat men niet alleen oplost maar ook luistert, vraagt en investeert.
 3. Een cruciale rol van de begeleider is het in gang zetten van de zoektocht naar leerstoornissen van de leidinggevende individueel of van de groep als geheel (‘waarom lukt het niet?’).

Onze ervaring is dat mensen vaak prima weten wat ze willen veranderen maar dat het echt veranderen in de realiteit het aller moeilijkst is.

We willen stilstaan bij de vraag waarom de ene mens of het ene team wel uitgroeit tot een mens wat leeft of tot een goed team, en de ander niet?

Dit kan bijvoorbeeld liggen aan de volgende hindernissen die kunnen optreden:

1. Ik ben mijn positie

Mensen zijn geneigd om trouw te blijven aan de eigen positie, soms zelfs zodanig dat ze het verwarren met hun identiteit. Elke vorm van verandering wordt ervaren als een bedreiging van de eigen positie en daarmee van de eigen identiteit. Het gevolg is dat er de neiging ontstaat om de verantwoordelijkheden op te vatten binnen de grenzen van hun taak en zich niet verantwoordelijk voelen voor het doel van de onderneming waar zij deel van uitmaken.

2. De vijand zit buiten

Deze houding hangt nauw samen met de vorige. Veel mensen neigen er naar om iets of iemand buiten zichzelf de schuld te geven als het mis gaat. Dit vloeit deels voort uit dat gevoel onderdeel te zijn van een systeem waarop niet of nauwelijks invloed valt uit te oefenen. De “vijand” kan het hoofdkantoor zijn, de concurrent, maar ook andere afdelingen binnen de eigen organisatie.

3. De illusie van het heft in handen nemen

“Proactief zijn” is een bekend management kreet, wat neerkomt op initiatieven nemen, het voortouw nemen etc. Maar al te vaak is ‘proactief’ gedrag vermomt reactief gedrag. Als we alleen maar agressiever worden en de ‘vijand daarbuiten’ te lijf gaan, dan reageren we in plaats van initiatief te nemen. Werkelijk proactief zijn we pas als we beseffen hoe we zelf aan onze problemen bijdragen.

4. Fixatie op gebeurtenissen

Gesprekken in organisaties gaan voornamelijk over gebeurtenissen: de verkoop van vorige maand, de nieuwe bezuinigingen, wie bevorderd is of juist ontslagen, etc. De media versterkt deze fixatie op ‘korte termijn’ gebeurtenissen. De ironie wil echter dat op dit moment de grootste bedreigingen voor de overleving van zowel onze organisaties als onze maatschappij niet gevormd worden door plotselinge gebeurtenissen, maar door geleidelijke processen. In een organisatie waar mensen denken in termen van korte termijn gebeurtenissen maakt productief leren geen kans.

5. De mythe van het managementteam

Het managementteam wordt ingeschakeld om het hoofd te bieden aan dilemma’s en problemen. Vaak bestaan deze teams uit slimme, ervaren, deskundige vertegenwoordigers uit verschillende functies en vakgebieden binnen het bedrijf. Het probleem is dat behalve deskundigheid er nog het één en ander meespeelt dat het functioneren van het team ernstig kan belemmeren. Zo zullen de individuele leden geneigd zijn hun eigen grondgebied veilig te stellen, terwijl onderling en naar buiten toe de schijn wordt opgehouden van een hecht team. Als men het oneens is wordt dat meestal uitgedrukt door elkaar de schuld geven en worden meningen tegenover elkaar gezet. Op school al worden we getraind om nooit toe te geven dat we het antwoord niet weten en de meeste bedrijven versterken dat gevoel. Het gevolg is dat er vele teams vol mensen zitten die experts zijn in het niet leren.

Je kunt wel van twee walletjes eten, maar niet tegelijkertijd.

Als je een olifant in tweeën deelt, krijg je niet twee kleine olifantjes. Ofwel, ga uit van de totale organisatie.

Kenmerken van de expeditieleider

* is niet zelf aan het woord
* benut de denkkracht van anderen
* is in staat om meerdere perspectieven te pakken
* heeft timing om op de juiste momenten in te grijpen en niets te doen
* kan luisteren
* heeft geduld
* heeft lef om het ook niet goed te laten lopen
* beschikt over kennis en ervaring van leerprocessen van individuele managers en groepen
* voelt groepsprocessen aan

Uiteraard heeft Impact4elkaar ook gevolgen voor de deelnemende medewerkers. Het stelt hoge eisen aan de medewerkers. De medewerkers brengen continu eigen ervaringen en beelden in. Er is geen programma meer dat geconsumeerd gaat worden.

Kenmerken van de deelnemende medewerker

* beschikt over praktijkervaring
* is gemotiveerd tot leren (‘niet gestuurd’)
* is in staat tot geven van effectieve feedback
* staat open voor feedback van andere deelnemers
* heeft een actieve inbreng
* kan anderen betrekken bij zijn ontwikkeling (directe leiding, medewerkers)
* bepaalt zelf doelstellingen
* heeft een interne locus of control: wat kan ik doen?

Hoe wordt je expeditieleider?

Een expeditieleider is niet zomaar iemand. hij of zij is pragmatisch, empatisch, oordeelloos confronterend en tegelijkertijd warm & respectvol. Je beste versie creëert de beste impact die jij wilt uitdrukken. Voor jezelf en voor anderen.

Vrijblijvend voorstel

Ontvang een vrijblijvend voorstel. Graag vergezellen we jou richting jouw bestemming. De expeditieleider van Impact4elkaar wil hierom graag een beeldbel-gesprek met je hebben. Is dit ook jouw wens?
Laat dan alsjeblieft in het formulier weten of je wenst te beeldbellen.

TRAINERS

Paul van der Velde
Paul van der VeldeSenior Trainer/coach
Ik heet Paul van der Velde en ben vader van drie kinderen begin dertig. Alle pubertijd zaken, andere crises hebben we meegemaakt.

Als trainer & coach mag ik sinds 1992 met veel plezier andere mensen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Zoveel verschillen en toch ook zoveel overeenkomsten.

Vanuit mijn achtergrond als internationaal gecertificeerd NLP trainer, master in ‘The Science of Mind’, Rationele Effectiviteit Trainer, Transactionele Analyses, Science of Mind en Action Learning geloof ik in een leven lang leren. Geen droge theorie maar “doen wat je zegt”.

Uit de dertig jaar ervaring vind ik het van belang en ben ik in staat om ‘het oude’ met ‘het nieuwe’ te verbinden. Ik kijk er dan ook naar uit met je te werken. Met verbindende groet, Paul

Corjan van der Veen
Corjan van der VeenSenior Trainer/coach
Ik heet Corjan van der Veen en ben vader van drie kinderen in de puberteit. Naast mijn interim- werkzaamheden binnen het onderwijs, heb ik mijn MBA afgerond met een major in veranderkunde.

Om mijn kennis beter te kunnen plaatsen in groepen heb ik de Action Learning opleiding afgerond. Deze combinatie maakt dat ik naast het bouwen aan verandering, ook in staat ben om mensen te bewegen om vragen te stellen. We denken graag in oplossingen om daarmee op korte termijn winst te maken. Door goede vragen te stellen kom je verder in de fase, waar het probleem ontstaan is. Op deze manier kun je de onzichtbare problemen achter de zichtbare problemen onderzoeken en daarmee de lange termijn winst gaan halen. #Durftevragen en ik neem je mee in de wereld van Action Learning. Hartelijke groet, Corjan

Kees van Rooijen
Kees van RooijenSenior Trainer/coach
Vanaf 2005 train en coach ik met veel plezier bij Global Edutainment. Daarvoor heb ik diverse functies gehad, van nationaal accountmanager in de werving en selectie tot organisatie adviseur. Vanaf 2002 ben ik trainer/coach. Hiervoor heb ik diverse cursussen gevolgd en doe dat ieder jaar nog, om mij nog verder te bekwamen in het vak. Ik heb 3 jaar in Engeland gewoond en gewerkt waardoor ik goed in staat ben om te trainen en te coachen in het engels.

Ik geef trainingen in SmartReading, SmartTyping en Communicatie. Ik werk vanuit de kracht van mensen en mag ze begeleiden in hun ontwikkeling, zowel in hun werk als professional als eventueel privé. Hierbij heb ik ook oog voor de sterke eigenschappen van mensen. Trainen is in mijn ogen een belevenis en daar wil ik als trainer alles voor doen!